Cristache Gheorghiu

 

APHORISMS

 

Volume 1

 

 

 

 

 

 

 

Copy rights

 

Unii oameni au scris pe hârtie

şi au multiplicat hârtiile.

 

Alţii au scris în mine.

 

Din nefericire,

au probleme cu multiplicarea.

 

Sau, poate,

din fericire

 

 

 

 

 

 

Copy rights

 

Some people wrote on paper

            and multiplied the papers.

 

Others wrote inside me.

 

Unfortunately, they have problems

            with the multiplication.

 

Or, maybe, fortunately.

 

 

 

 

 

Poezie modernă

 

De câtva timp, poezia a devenit proză,

deşi ar fi fost de dorit invers.

 

Sau, poate, m-am uitat eu prea mult

în oglinda apei,

unde totul se vede invers.

 

Uneori, tremură!

Apa, fireşte!

Şi oglinda.

 

Poate că tocmai asta-i frumuseţea ei.

A poeziei!

                        Tremură proza din ea.

 

Ce frumos ar fi fost invers!

 

Modern Poetry

 

For some time past,

            the poetry became prose,

                        although the reverse would

                                    have been much better.

 

Or, maybe, I looked rather much

            in the mirror of water,

                        where everything is seen

                                    inversely.

 

Sometimes, it trembles.

            The water, of course.

                        And the mirror, too.

 

Maybe just this is its beauty.

            Of the poetry!

                        The prose from it

                                    is what trembles.

 

What gorgeous would be inversely!!!

 

 

 

 

 

Groenlanda şi încălzirea globală

 

Greenpeace se vrea un ideal

şi tot umanul va să lupte pentru el?

 

Mă mir! Doar l-au găsit demult,

şi chiar l-au botezat.

 

Greenland  i-au zis

Deşi era cam alb.

 

Că-şi va urma destinul verde,

Nu-mi pare-a fi un ideal.

 

 

 

 

 

 

 

Greenland and global heating

 

One wishes Greenpeace to be an ideal

            and everyone to struggle for it.

 

I wonder!

            They found it long time ego

                        and even gave a name to it.

 

Greenland they called it,

            although it was almost white.

 

To follow its green destine

            does not seem to be an ideal.

 

 

 

 

 

 

 

Virgina Sofia

 

„Filosofia îşi păstrează virginitatea

            în ciuda numeroaselor violări.”

N-am spus-o eu, ci y Gasset.

 

Declar deci platonică

            dragostea mea pentru Sofia.

 

Nu de altceva, dar

            nu-mi plac gesturile inutile.

 

 

 

 

 

 

 

 

The Virgin Sofia

 

„Philosophy keeps its virginity

            in spite of numerous violations.”

It was not me writing it, but y Gasset.

 

So, I declare as platonic

            my love to Sofia.

 

Not for other reason, but

            I do not like fruitless gestures.

 

 

 

 

 

 

De la sublim la ridicol

 

De la Socrate până azi,

            filosofia a parcurs drumul complet

                        de la sublim la ridicol.

 

Probabil că,

            la început,

                        n-a fost chiar sublimă,

                                    dar şi-a propus să fie.

 

Sublimare înseamnă trecerea

            din stare solida direct în stare gazoasă.

 

Aşa se explică dispariţia ei,

            fără ca noi s-o remarcăm.

 

Păcat! Şi-o iubeam atât de mult…

 

Mai ales în stare fluidă!

 

 

From sublime to ridicule

 

Since Socrates till today,

            philosophy traversed the full way

                        from sublime to ridicule.

 

Probably, at the beginning,

            it was not just sublime, but

                        it proposed to be.

 

Sublimation means

            a transformation

                        from solid state direct

                                    into a gaseous one.

 

This is what explains its disparity,

            without we could observe it.

 

What a pity! And we loved it so much. . .

 

Especially in the fluid state.

 

 

 

 

 

New York

 

 

New York – ul e fascinant

            pentru prima dată.

 

A doua oară,

            cauţi poarta de ieşire.

 

De n-ai găsit-o,

            te fixezi şi

                        newyorkez rămâi.

 

Cu „n” mic

şi şapcă VIP

 

 

 

 

 

 

New York

 

New York is fascinating

            at the first visit.

 

At the second one,

            an exit gate

                        you will be searching for.

 

And if it is to not find it,

            a new-Yorker you will become.

 

With small 'n'

            and “VIP” cap.

 

 

 

 

 

 

 

Critica

 

Se spune că

doar oamenii mari

pot avea defecte mari.

 

Nu este cazul meu, aşa că

nu mă mai criticaţi atât!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To my critics

 

They say that

            only great men

                        could have great defects.

 

It is not my case, so that

            not longer censure me so much.

 

 

 

 

 

Trecutul

 

Degeaba ochii îi închizi

            trecutul să-l îndepărtezi.

 

Mai clar îţi vei aduce-aminte

            chiar şi de ce nu vrei să vezi.

 

Asumă-ţi deci faptele tale,

            învaţă din trecut ce poţi şi,

cu privirea cât mai clară,

            fă-ţi cel puţin un

                        viitor frumos.

 

 

 

 

 

The Past

 

Bootless is to close your eyes,

            for the past to move away.

 

Even what you don’t want seeing

clearer appear in your mind.

 

Better is to assume your deeds,

            Learn from the past what can

and, make at least a

happy future.

 

 

 

 

 

 

Talent

 

Talentul multor artişti plastici

s-a consumat

                        la examenul de admitere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The talent

 

The talent of many artists

            consumed itself

                        during the admitting exam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regula jocului

 

Regulile jocului se respectă la jocuri.

 

Politicienii,

            din păcate,

                        nu ştiu să se joace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The rules of play

 

The rules of play

            are kept in plays.

 

The politicians do not know

            how to play,

                        unfortunately.

 

 

 

 

 

 

 

Nu traduceţi orice cuvânt

 

Ca peste tot,

            un bilet la Santa Fe

                        este mai scump dus,

                                    decât dus-întors.

 

Există, de asemeni,

            bilete mai ieftine

                        pentru copii şi bătrâni.

 

Totul este adevărat,

            cu condiţia să nu traduceţi

                        şi cuvântul Santa Fe.

 

 

 

 

 

Don’t translate every word

 

As everywhere,

a ticket toward Santa Fe

is more expensive single as

return.

 

There are also some cheaper tickets

            for children and the elder

persons.

 

All these are true,

as long you don’t translate

all words

                        and leave them

as they are.

 

Santa Fe, for example!

 

 

 

 

 

 

Autostrada vacanţei

 

 „Route 66” – şosea de vis,

            vis de vacanţă.

 

Chicago e în spate.

 

Santa Monica ’n faţă,

            în minte şi în suflet.

 

Invers, e drumul către casă.

 

Vechi amintiri păstrate şi în cântec.

 

 

 

 

 

 

The Way of Vacancy

 

“Route 66” - the way of dream,

            vacancy's dream.

 

Chicago is behind.

 

Santa Monica is forward,

            in mind and in spirit.

 

The opposite is backward to house and work.

 

Old memories kept in the song as well.

 

 

 

 

 

 

 

Disjuncţie

 

Dacă Marx ar fi fost om de ştiinţă,

            şi-ar fi experimentat sistemul

pe animale.

 

George Orwell a făcut-o în literatură,

            dar fără efect în politică.

 

Morala: politica şi literatura sunt disjuncte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Disjunction

 

If Marx had been a scientist,

            he would have experimented

                        his system on animals, first.

 

George Orwell did it in literature, but

            without effect in politics.

 

The moral: politics and literature are disjunctive.

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbre şi lumini

 

E nevoie de o rază de lumină,

            pentru a da strălucire

                         unui obiect.

 

În schimb, nimic nu străluceşte

în lumina orbitoare a zilei;

                        atunci e nevoie de

puţină umbră.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shades and lights

 

A beam of light is necessary

            for make an object to shine.

 

Nothing glitters, instead,

            in the dazzling light of day.

A little shade would be

useful, then.

 

 

 

 

 

Da şi nu

 

Exprimarea acordului

este diferită de la o limbă la alta:

da, oui, si, yes

şi multe altele pe care nu le cunosc.

 

Negaţia, în schimb,

            are măcar un ‚n’ în orice limbă.

 

Să fie o întâmplare?

 

 

 

 

 

 

 

Yes and no

 

People express their agreement

            in different ways, accordingly with

                        their language: yes, da, oui

                                    and many others.

 

The disagreement, instead

            contain at least an 'n'.

 

Is it accidentally?

 

 

 

Accident

 

O maşină, numită România,

            a părăsit şoseaua,

                        plonjând în abis.

                                    Era 23 august 1944.

 

Doamne, ce frumos era:

şi munţi şi văi treceau pe lângă noi……

Şi ce plăcut pluteam……

 

De-odată, zborul nostru lin s-a frânt.

Un hurducăit teribil a urmat,

                        iar la sfârşit, chiar şi maşina

                        s-a dezintegrat.

 

Prăpastia avea un fund.

Ce tragedie!!!

Cine s-ar fi gândit?!

 

 

 

 

An accident

 

A car, named Romania,

            left the road and

                        plunged in abyss.

                                    It was August 23, 1944.

 

What nice it seems to be!

            Mountains and valleys

                        were going by us . . .

And what pleasant it was . . .

 

But suddenly,

            our smooth fly broke itself.

                        A terrible jolt followed and

                                    finally, even the car

                                                disintegrated.

 

The precipice used to have a bottom.

            What a tragedy!

                        Who could be think?

 

 

 

Ghicitoare

 

Procentul de răufăcători este egal pe pământ.

 

Spărgători de bănci

            există doar acolo

                        unde sunt bănci.

Nu sunt bănci, nu sunt spărgători.

 

Doamne, ce deştept sunt!!!

 

În România socialistă erau puţini hoţi.

Firesc! N-aveau nici ce fura!

 

Şi atunci,

răufăcătorii cu ce se ocupau?

 

Ghici ghicitoarea mea!

Să nu spui că toţi devin politicieni. Nu sunt chiar atât de multe posturi.

 

 

A riddle

 

The percent of wrongdoers

            is equal on the earth.

 

There are bank-breakers only where

            there are banks.

No banks, no bank-breakers.

 

What a clever boy I am!

 

In communism there were not thieves,

            as there was nothing to be stolen.

 

And then,

            the wrongdoing

                        what they deal with?

 

Guess my riddle!

Do not say that all of them became politicians. There were not so much rooms.

 

 

 

 

 

 

 

Alternative

 

E bine când există soluţii alternative.

 

Chiar şi apa este o bună alternativă a vinului, dar nu în fiecare zi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choices

 

It is good when

            some alternative solutions

                        are possible.

 

Even water is a good alternative of wine,

            but not every day.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui George

 

Înalte visuri,

            schimbăcioase vremi,

                        strugure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haiku to George, my friend

 

Inspiring dreams,

            capricious times,

                        grape.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopa, Mitică

 

Câştigi

            când pierzi,

                        de ştii

                                    să te ridici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humpty-Dumpty

 

You win

            when lose,

                        if know

                                    how to arise.

 

 

 

 

 

 

Omul real

 

Între egoismul extrem

şi altruismul extrem,

omul real îşi găseşte

                                    drumul lui propriu.

 

Egoismul este natural;

altruismul dobândit.

                        drumul, fireşte,

                                    chinuit.

 

 

 

 

 

 

 

 

The Real Man

 

Between extreme egoism

            and extreme altruism,

                        the real man finds

                                    his own way.

 

The egoism is natural;

            the altruism is acquired;

                        the way, of course,

                                    wretched.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destin?

 

De la o utopie la alta,

Plutim

            în derivă

            la nesfârşit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Destiny?

 

From an utopia

            to another,

                        we are drifting

                                    endlessly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiţii feminine

 

Femeile care

            doresc să fie

                        egale cu bărbaţii

                        nu au ambiţie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Feminine ambitions

 

Women

            wishing             to be

                        equal with men   

                                    have not

                                                ambition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risipă

 

Cu toată penuria de inteligenţă, oamenii nu se sfiiesc s-o risipească şi pe aceea puţină pe care o au, încercând să afle ce rost au ei pe pământ, când este evident pentru oricine că n-au.

 

 

 

 

 

 

 

 

Squander

 

With all the penury of intelligence, people do not stop to waste the little one that they have, trying to learn what is their sense on the earth, when it is evident for anyone that they do not have any.

 

 

 

 

Inteligenţa

 

La furnici, albine şi altele asemenea lor, inteligenţa colectivă este mai eficientă decât cea individuală.

 

Luate câte una, nu au minte aproape deloc. În ansamblu însă societăţile lor sunt complex organizate şi funcţionează perfect.

 

La oameni, e invers: indivizii sunt inteligenţi, dar în colectivitate sunt autodistrugători.

 

De unde se vede că prea multă inteligenţă strică.

 

Sau poate că însuşi cuvântul „inteligenţă” nu este bine definit.

 

 

Intelligence

 

At ants, bees and others like them, collective intelligence is more efficient than the individual one.

 

One by one, they do not have mind almost at all. Their societies, instead, are complex organized and work perfectly.

 

At mankind is the contrary: the individuals are intelligent, but in collectivity they are self-destructive.

 

It seems that too much intelligence could harm.

 

Or, maybe, the word intelligence is not well  defined.

 

 

 

 

 

 

 

 

T-shirt

 

 

Bluza cu mânecă scurtă

a fost inventată de

Venus din Milo.

 

 

 

 

 

 

 

 

T-shirt

 

T-shirts

            were invented by

                        Venus de Milo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ştiinţa politicii

 

Dacă ar exista

o ştiinţă a politicii,

            n-ar mai exista

            politicieni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science of Politics

 

If a science of politics had existed,

the politicians would not have existed.

 

 

Căldură mare

 

Pe firele de telegraf,

            păsările pun pe note

                        căldura zilei.

 

Mare lucru şi tehnica . . .

 

Fără fire, n-ar exista portativ,

            fără portativ, nu ar exista note,

                        iar fără note,

păsările ar cânta

pe limba lor,

neînţelese de nimeni.

 

Oare!

 

Măcar de-ar fi mai răcoare . . .

 

 

 

 

Great Heat

 

On the telegraph wires

            the birds put on notes

                        the heat of the day.

 

What a great things the technology is!

 

Without wires,

            there were not notes, and

                        without notes,

                                    we could not

                        understand

            birth's song.

 

Can it be true?

 

What a heat. . .

 

 

 

 

 

 

 

Ne vor uniformi

 

Pentru că suntem diferiţi,

ne îmbracă în uniforme,

în convenienţe,

în reguli.

 

Dar noi nu suntem uniformi.

 

De aceea purtăm uniformele în mod diferit.

 

 

 

 

 

 

 

They want us to be uniform

 

Because we are different,

            they dress us in uniforms,

                        in conveniences,

                                    in rules.

 

But we are not uniform.

 

This is why

            we wear the uniforms

                         in different ways.

 

 

 

Drumul

 

Drumul cel mai scurt

între două piscuri de munte

nu este linia dreapta.

 

Este nevoie să cobori de pe un pisc,

pentru ca să urci pe altul.

 

După o victorie

nu poţi să ţopăi direct

într-o altă victorie.

 

Cine crede că poate,

n-a cunoscut cu adevărat

nici una dintre ele.

 

Apropo,

ţoapa este cineva care ţopăie?

 

 

 

 

 

The way

The shorter route

            between two peaks of mountains

                        is not rectilinear.

 

You need to descent from the first one,

            in order to ascend on the other.

 

After a victory,

            you cannot

                        jump directly

                                    in another victory.

 

The one who thinks to do it

            did not really know neither of them.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idei

 

Şi ideile proaste sunt bune

            . . . ca îngrăşământ

pentru filozofie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas

 

Bad ideas are good

            . . . as fertilizer

                        for philosophy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilizaţie

 

Ce poţi să zici despre societatea în care

omul civilizat

este neputincios

în faţa celui

necivilizat?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilization

 

What could we say about the society in which

            the civilized man

                        is weak

                                    in face of

                                                a rude one?

 

 

 

 

 

 

Fără aripi

 

Aripile oricărei societăţi sunt intelectualii săi.

 

„Otez les ailes ŕ un papillon; c’est une chenille” (Chamfort).

 

Iată ce a devenit România,

după ce ruşii

i-au decimat

intelectualitatea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Without wings

 

The wings of any society are its intellectuals.

 

„Otez les ailes ŕ un papillon; c’est une chenille” (Chamfort).

 

This is what

            Romania became

                        after the Russians

                                    decimated its

                                                intellectuals.

 

 

 

 

 

 

 

Din copilărie

 

Mentalitatea

oricărei persoane

se formează în copilărie şi

- mai ales -

la adolescenţă.

 

Restul este spoială!

 

Spune-mi ce-ai învăţat atunci,

şi-ţi spun cine eşti.

 

Spune-mi ce-ai citit atunci,

şi-ţi spun ce eşti.

 

 

 

 

 

 

 

From the childhood

 

Any person forms his mentality during

            his childhood,

                        especially as adolescent.

                                    The rest is varnish.

 

Let me know what you have learnt then

            and I say who you are.

 

Let me know what you read then

            and I say what you are.

 

 

 

 

 

 

Universul „fericit” al copilăriei

 

Vai, ce tare mă dureau genunchii

când cădeam,

şi ce mult îmi doream

să mă fac mare!

 

Oamenii mari nu se lovesc la genunchi,

                        observasem eu.

 

În schimb, sunt ingraţi. Ei cred că sunt singurii care au probleme, că numai problemele lor contează, că numai ei sunt stresaţi, când, de fapt, ei ne stresează pe noi, copiii.

 

 

 

The “happy” universe of childhood

 

Ah, how  sharp my knees were aching,

            when I used to fall

                        and how much I wanted

                                    to grow elder.

 

The grown-ups

do not knock at

                        their knees,  I observed.

 

Instead, they are ingrates. They assert to be the only ones having problems, that only their problems are count, that only they are stressed, even – as a matter of fact – they are those stressing us.

 

 

Pasiuni

 

Pasiunea este imanentă oricărui om.

 

Hazardul face din el

artist sau criminal,

savant sau politician,

poet sau hoţ.

 

Dar, ”Le hasard ne favorise que les esprits préparés”. (Pasteur)

 

- Şi cu spiritul cine se ocupă?

- Tot hazardul, fireşte!

 

Asta doar pentru că omul este în primul rând spirit, şi abia la urmă materie.

 

- Şi dacă ar fi invers?

- Invers suntem cu toţii . . .  ceea ce suntem.

 

 

Passions

 

Passion is immanent to every person.

 

The hazard make from him

            an artist or killer,

                        scientist or politician,

                                    poet or thieve.

 

But, ”Le hasard ne favorise que les esprits préparés”. (Pasteur)

 

- And who deals with spirit?

- The hazard as well.

 

This is so, because man is first spirit and ultimately matter.

 

- And if it would be inverse?

- Inverse we all are . . .  what we are.

 

 

 

 

 

 

Mafia

 

 

Mafia?

O naivitate!

Noi am etatizat-o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mafia

 

Mafia?

            A naivety!

                        We nationalized it.

 

 

 

 

Noi şi Kant

 

Königsberg este oraşul în care s-a născut şi a trăit Kant.

 

Kaliningrad este noua lui denumire,

dată de către Stalin,

în cinstea lui Kalinin.

 

Cine a spus că doreşte să scape de comunism?

Poate de Kant.

            Mai ales că nu ştim

                        cum se consumă!

 

Cred că unele lucruri mai trebuie de-Kant-ate.

 

Sau de-kalini-zate?

 

 

 

Kant and us

 

Königsberg is the town where Kant lived.

 

Kaliningrad is the name that

            Stalin gave it

                        for glorifying Kalinin.

 

Who said that want to get rid of communism?

            Maybe of Kant!

 

It seems that some things must be de-kant-ed.

 

Or, maybe de-kalinin-ed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Momente de răscruce

 

Există momente când

            oamenii cred că

                        tocmai atunci

                                    a pogorât inteligenţa

            peste capetele lor.

 

Ce-i drept, unii, nu toţi,

dar întotdeauna

prea mulţi!

 

Cum se pot numi asemenea momente?

 

Dar asemenea oameni?

 

 

 

 

Crucial Moments

 

There are moments when

            people think that,

                        in just that moment,

                                    the intelligence

                        came down

            on their heads.

 

It is true,

            not all of them,

                        but always

                                    much too many.

 

How could we call such moments?

 

But such people?

 

 

 

Locuitori

 

În unele oraşe mi-au plăcut muzeele,

            în altele, oamenii.

În unele oraşe mi-au plăcut doar oamenii.

Nu există oraş în care să nu-mi fi plăcut ceva.

 

În unele oraşe nu mi-au plăcut muzeele,

în altele, nu mi-au plăcut oamenii.

Nu există oraş în care să-mi fi plăcut totul.

 

Ca să-mi placă, ar fi trebuit să fi fost construit şi populat după gustul meu, deşi pe acesta încă nu l-am definit.

 

Există oraşe! Ba chiar şi sate!

Sunt locuite.

De aceea li se spune localităţi.

 

Dacă localităţile nu sunt locuite,

sunt situri arheologice.

 

 

Inhabitants

 

In some towns, I liked the museums,

            in other ones, people.

In some towns, only people liked me.

In every town I liked something.

 

In some towns, I didn't like the museums,

            in other ones, I didn't like people.

There is not town in which

            everything liked me.

 

To like me, it would be build accordingly with my test, although I did not define it, yet.

 

There are towns. There are villages.

            They are dwelt.

People call them localities.

 

If the localities are not dwelt, they are said “archaeological sites”.

 

 

Nu mi-ar plăcea să

            locuiesc într-un

                        sit arheologic,

                        nici măcar ca

                                    exponat.

 

Ca unic locuitor,

            m-aş simţi vinovat de

                        toate erorile, care

                                    cu siguranţă

                                                există.

 

Suntem suma erorilor noastre.

 

Bine că, măcar,

            suntem ceva,

            dacă nu putem fi

                        cineva.

 

 

I would not like to

            live in an

                        archaeological site,

                                    not even as

                                                exhibit.

 

As unique inhabitant,

            I should feel

                        guilty for

                                    all errors,

                                                which surely

                                                            exist.

 

We are the amount of our errors.

 

It is good that,

            at least,

                        we are something,

                                    if we cannot be

                                                somebody.

 

 

 

Sunt cineva

 

Am sacrificat ce-aveam,

ca să obţin ce mi-am dorit.

Am obţinut ce am dorit

şi-am devenit altcineva.

 

Sunt mai sărac prin ce-am pierdut,

dar nu regret ce-am devenit.

 

Pe ambele de le-aş avea,

aş fi un nou altcineva,

de-ar fi cu putinţă!

 

Altcineva, în locul meu, putea s-o facă.

Acela însă nu mai eram eu.

 

Şi dacă n-a fost să fiu altcineva,

mă mulţumesc să fiu doar cineva.

 

 

I am somebody

 

I sacrificed what I owned,

            for acquire what I wanted.

I acquired what I wanted,

            and I became somebody else.

 

I am poorer for what I lost,

            but do not regret what I became.

 

If both of then I had had,

            I would have been

                        a different one,

                                    if this would be

                                                possible.

 

Someone else, instead of me,

maybe would do. But that one

could not be me.

 

And, if was not to be someone else,

            I am glad to be, at least, someone.

 

 

Între altruism şi egocentrism

 

Lupta pentru existenţă este esenţa oricărei fiinţe.

 

De la cea mai mică celulă şi până la cele mai complexe organisme, viaţa este o neîncetată încercare de dezvoltare a individului pe seama mediului.

 

Ea nu se opreşte decât atunci când îşi epuizează resursele, sau întâlneşte un individ similar, cu care trebuie să împartă aceleaşi resurse.

 

Idealul individual este deci unul egoist. Acceptarea aproapelui vine din contactul cu mediul şi se învaţă.

 

Egocentrismul este genetic.

Altruismul este dobândit.

 

 

Between altruism and egotism

 

The struggle for existence is the essence of any being.

 

 From the smallest cell to the most complex organism, life is an endless endeavour for an individual's betterment based on his environment.

 

It stops only when he exhausts his resources, or meets with a similar individual with whom he has to share the same resources.

 

An individual's ideal is a selfish one. Accepting the other is subsequently. It comes from the contact with the environment and man learns it during his life.

 

Egoism is genetic.

Altruism is acquired.

 

 

 

 

 

 

 

Între extreme

 

Dacă ne-ar învăţa cineva

care-i calea cea dreaptă,

n-ar mai trebui

să căutăm adevărul

între două extreme

la fel de imposibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Between extremes

 

If someone had taught us what

            the right way is,

                        we should not have searched

                                    the true

                        between two extreme

            equal impossible.

 

 

 

 

 

 

Raiul? Cum arată?

 

Avem o imaginaţie foarte fecundă

în privinţa grozăviilor Iadului.

 

Suntem însă jalnici

în imaginarea Raiului.

 

Chestiune de specializare!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradise? How is that?

 

We have a very fecund imagination

            concerning the horror of Hell.

 

Instead, we are awkward

            imagining Paradise.

 

A question of specialization.

 

 

 

 

 

 

 

Societate

 

Omul trăieşte în grup şi moare singur.

 

De ideea morţii

se ocupă religia.

Problema individului este deci rezolvată.

 

De viaţă

nu se ocupă nici o religie.

 

Iată de ce avem atât de multe probleme sociale.

 

 

 

 

 

 

Society

 

Man lives in group and dies alone.

 

The death the religion deal with.

So, the individual's problem is solved.

 

The life? Nobody deals with it.

 

This is why we have so many

            social problems.

 

 

 

Din Haos, Doamne . . .

 

La început a fost Haosul,

adică ceva fără formă,

fără limite.

Ceva în care,

deşi orice este posibil,

nu se întâmplă nimic.

 

Dar a venit Dumnezeu.

 

El, mai întâi, a făcut cerurile şi pământul,

deci a trasat o limită între ele.

 

Până aici,

el nu a creat,

ci a delimitat.

 

 

From Chaos

 

The Chaos was,

            for the beginning,

                        namely something

                                    without shape

                                                and limits.

Something in which,

            albeit anything is possible,

                        nothing occurs.

 

But it was God who came.

 

He first made skies and earth,

            so he draw a

                        separating line

                                    between them.

So far,

            he didn't created,

                        but delimited.

 

Nu se spune nicăieri,

nici în Biblie şi nici în altă parte,

că cineva ar fi creat Haosul.

 

În toate religiile,

Haosul a existat dinainte.

 

Pantocratorul,

impropriu denumit astfel,

nu a creat,

ci a separat.

 

Trasând o line de demarcaţie

între pământ şi cer,

divinitatea a creat două restricţii:

o       pământul nu mai putea fi cer,

o       iar cerul nu mai putea fi pământ.

 

 

Nowhere is said,

            neither in Bible or

                        somewhere else

                                    that someone would

                                                created Chaos.

 

In all religions,

            Chaos existed before.

 

The Pan-creator,

            improperly named so,

                        did not created,

                                    but separated.

 

Drawing a border

            between sky and earth,

            he created two restrictions:

                        - earth no longer be sky;

                        - sky no longer be earth.

 

 

 

Şi lucrurile nu s-au oprit aici.

 

În continuare,

a separat

            lumina de întuneric,

            pământul de ape etc.

 

A impus limite

            după limite,

            restricţii peste restricţii.

 

Şi nu s-a oprit nici aici.

 

Pe spatii din ce în ce mai mici,

a organizat materia în

entităţi tot mai ciudate,

chiar mici monştri.

 

Printre ei, şi pe noi, oamenii.

 

 

 

And things did not stop here.

 

Carrying on,

            he separated

                        light from dark,

                                    earth from waters etc.

 

He enforced

            limits after limits,

                        restrictions after restrictions.

 

And did not stop neither here.

 

On smaller and smaller spaces,

            he organised the mater

                        in more and more odd entities,

                                    even small monsters

 

Among them, we are, as well.

 

 

 

Ne-a obligat să luptăm

cu tot ceea ce ne înconjoară,

            chiar şi între noi.

 

Limitele

impuse de Creator

au devenit din ce în ce mai

sufocante.

 

Şi toată chestia asta ar trebui să ne placă!

 

 

 

He obliged us to fight

            against everything around us,

                        even each others.

 

The limits imposed

            by the Creator

                        have became

                                    more and more

                                                suffocating.

 

And all these

            are to be

                        agreeable to us.

 

 

 

 

 

 

Entropică

 

- Motorul vieţii

este inegalitatea.

 

- Ştiu,

chestie de entropie.

 

- Asta ca să nu se prindă toată lumea.

 

- Ce-ar mai fi democraţia atunci?

 

 

 

Entropy

 

- The engine of life

            is inequality.

 

- I know,

            a question of entropy.

 

- This is for

            not any people

                        to catch the idea.

 

- What democracy would be then?

 

 

 

Eu şi El

 

Orice „Eu”

vrea să-şi extindă hotarul

peste cel al vecinului.

 

Dacă se poate

să-l înglobeze

cu totul.

 

„Noi” este o noţiune abstractă,

existentă doar în gramatici.

 

„Tu” nu exişti.

 

Nu există decât „Eu” şi „El”.

 

„El”, cel ce trebuie asimilat

şi „Eu”,

singura entitate cu sens.

 

 

I and he

 

Any “I”

            wants to extend his border

                        over his neighbour's one.

 

To integrate it, if possible.

 

“We” is an abstract notion

            existing only in grammars.

 

“You” do not exist.

 

There are only “I” and “He”.

 

“He” is the one

            who must be assimilate.

 

“I” is the only entity with sense.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arta negocierii

 

Fă Doamne să ploaie,

că fac şi eu o jertfă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The art of negotiation

 

God, make to rain,

            and I will do an oblation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credinţa spărgătorului

 

 

Doamne-ajută!

            Poate nu mă prinde!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burglar's belief

 

Help me, God,

            maybe they will

                        not catch me!

 

 

 

 

 

 

 

 

Religie / Biserică

 

Cu toată opoziţia bisericii,

oamenii îşi vor religia înapoi.

 

Şi o vor dobândi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religion / Church

 

With all church’s opposition,

            people want their religion back.

 

And they will get it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religia?

 

Ceva care să dea un sens vieţii

şi în care să poţi crede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religion?

 

Something that gives sense to life,

in which one can believe.

 

 

 

 

 

 

Schisma

 

Dacă

Isus Cristos bănuia

că va produce o schismă,

 

ar fi studiat

Ştiinţele politice.

 

Sau, poate, botanica,

că şi la plante e la fel.

 

 

 

 

 

 

Schism

 

If Jesus had realized that

            he will provoke a schism,

                        he would have studied

                                    the Science of Politics.

 

Or, maybe, botanic,

            as at herbage is the same.

 

 

 

 

Alternative

 

Prost, dar fericit?   /   Deştept şi nefericit?

Nu există cale de mijloc!

 

- Nu, cât timp n-ai găsit-o.

- Te crezi deştept?.

- Unii cred că au şi găsit-o.

- Ăştia sunt doar ignoranţi.

- Nu ai o soluţie mai rezonabilă?

- Să cauţi este destinul tău.

- Omenirea va găsi o soluţie rezonabilă numai după ce va epuiza toate celelalte posibilităţi, iar acestea sunt infinite.

- Ştiu asta. A mai spus-o cineva, e drept, în alt context.

- Am o idee: să recunoaştem că suntem proşti.

- Eşti exagerat de optimist.

 

 

 

Alternatives

 

Stupid, but happy? / Clever and unhappy?

There is not a middle way?

 

- Not as long you didn't find it.

- Are you being a clever?

- Some people think they already find it.

- These ones are only ignorant.

- Don't you have a more reasonable way?

- To search for is your destiny.

- Mankind will find a reasonable way only after they will exhaust all others possibilities, and these ones are infinite.

- I know it. Someone else said it, it's true, in a different context.

- I have an idea: to recognize that we are stupid.

- Your optimism is exaggerated.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe profit

 

Cine munceşte

            plăteşte.

 

Cine chiuleşte

            primeşte.

 

Fie numele statului

            binecuvântat!

 

 

 

 

 

 

 

Tax for profit

 

The one

            who works

                        pays.

 

The one

            who plays truant

                        receives.

 

Be blessed the

            name of state!

 

 

 

 

 

 

 

Legea

 

Nu pot exista

fărădelegi

fără legi.

 

Iată ceva la care am putea medita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Law

 

Infringements

            could not exist

                        without laws.

 

Here is something deserving to think about.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogică

 

Pedagogia este un har, pe care îl ai sau nu.

 

Ar trebui ca universităţile făcătoare de dascăli să verifice talentul solicitanţilor, aşa cum o fac cei de muzică.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogic

 

Pedagogy is a gift.

Some ones own it,

others don’t.

 

The universities making teachers should verify the applicant's talent, as those of music do.

 

 

 

Devenire

 

„Omul a început prin a fi vierme”

ne spune Geoffroy,

într-o viziune

evoluţionistă.

 

Reciproca ar fi să ajungem acolo,

admiţând că am fost concepuţi

de către Creator,

ca fiinţe superioare.

 

Personal prefer o variantă mai statică:

să rămânem,

dacă se poate,

oameni!

 

 

 

 

Becoming

 

Man begun as a worm”,

            Geoffroy said it,             in an

                        optimist-evolutionist

                                    vision.

 

The reciprocally would be to arrive there,

            having in view that

                        we started from

            Creator’s hands

as superior beings.

 

Personally,

            I prefer a more static variant:

                        to remain men,

                                     if possible!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudo haiku african

 

Gâtul lung

capul departe

girafă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudo-haiku at seaside

 

Long neck,

            the head away,

                        giraffe.

 

 

 

 

 

 

 

Ludică

 

Gândim diferit,

dar râdem la fel,

când râdem.

 

 

 

 

 

 

A Ludic One

 

We think differently

            But laugh similarly

                        When laughing.

 

 

 

 

 

 

Teatru

 

Cămilele,

deşi au feţele expresive,

nu joacă teatru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theatre

 

Camels

            don't play theatre,

                        albeit their faces

                                    are very expressive.

 

 

 

 

 

 

 

Nona

(a noua parte)

 

În Evul Mediu,

era partea de recoltă

ce trebuia dată

feudalului.

 

Ce vremuri!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nona

(the ninth part)

 

During the Middle Eve,

            it was the part of the harvest

                        due to the feudal.

 

What a time . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

Calea cea dreaptă

 

- Biserica este ce care ne arată calea.

- Chiar şi în economia de piaţă?

- Mai ales!

- Cum?

- Prin exemplul său. Avari ca preoţii mai rar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Right Way

 

- The church show us the right way.

- Even in the market orientated economy?

- Especially there.

- How is that?

- By priests' example.

            Their avarice is remarkable.

 

 

 

 

 

 

 

Verba volant, scripta manent

 

Scrisul îşi află justificarea în

efemeritatea vorbei.

 

Astăzi însă,

situaţia s-a schimbat:

                        vorbele se pot înregistra

                                    şi altfel.

 

Şi nu numai vorbele . .

 

Hârtia nu este decât un suport oarecare.

Şi scump, pe deasupra.

 

 

 

 

 

Verba volant, scripta manent

 

Writing finds its justification in the

            ephemerality of speaking.

 

Today, things are different.

            Speaking can be recorded

                        in many ways.

 

And not only the words.

 

Paper is only a support

            among many others.

 

Besides,

            it is expensive.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diletanţi

 

Scriitorii unei singure cărţi

rămân diletanţi?

 

Ce facem cu celebrităţile?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilettantes

 

The writers of a single book

            remain dilettantes?

 

Still, some of them are famous.

 

 

 

 

 

Istorii literare

 

Un mare istoric literar

a descoperit că Balzac

a făcut pe el când era mic.

 

Ştia Shakespeare de ce şi-a păstrat anonimatul.

            Adevărată tragedie!

                        Câţi „istorici literari”

                                    au rămas fără

                                                subiect . . .

 

 

 

 

 

 

 

Literary  Histories

 

A great literary historian find out that

            Balzac, in childhood, pisses oneself.

 

Shakespeare knew why he kept his anonymity.

            What a tragedy!

                        How many “literary historians”

                                    remained without

                                                subjects . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficţiune

 

Poveştile îi învaţă pe copii

idei greu de explicat şi înţeles

la vârsta lor.

 

Ficţiunea literară

face acelaşi lucru

pentru unii adulţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiction

 

Fairy tales teach children

            ideas difficult to

                        explain and understand

                                    in other ways.

 

Literary fiction

            does the same for

                        some grown-ups.

 

Cum citim?

 

La recomandarea ambasadorului Spaniei,

George Sand l-a dus pe Chopin

în Majorca, deşi clima de acolo

era improprie pentru sănătatea lui,

în acel anotimp.

 

Chopin, venit din Polonia,

nu era informat.

 

Ambasadorul Spaniei

            făcea, probabil, publicitate turistică.

Puţin îi păsa lui de un amărât de

polonez, despre care nu bănuia

că va deveni celebru.

 

George Sand însă se cuvenea să cunoască

clima din insulele Baleare.

Dacă ştia, gestul ei a fost criminal.

Dacă nu, înseamnă că era ignorantă.

 

How we read?

 

Following the advice of Spain's ambassador,

            George Sand lead Chopin

            in Majorca, even its climate was

            improper for his healthiness,

            in that season.

 

Chopin, immigrant from Poland,

            was not informed.

 

Spain's ambassador

            was doing touristic publicity, probably.

            He didn't care for a poor Polish

            about whom he didn't feel that

            will become a celebrity.

 

Instead, George Sand ought to know

            the climate in Baleare Islands.

            If yes, her gesture was criminal.

            If not, it means that she was ignorant.

 

 

Orice scriere a ei aş citi acum

se subsumează întrebării

„Cât de deşteaptă / informată era autoarea?”.

 

Valabil oriunde şi oricând!

 

 

 

Any writing I would read now,

            is subordinated to the question

            “how clever / informed used to be

            the author?”

 

 

 

 

 

Dilemă

 

Unele persoane se supără pe mine,

deşi nu le spun nimic nou.

 

Dimpotrivă,

le spun ceea ce ştiau şi ei dinainte,

chiar mai bine decât mine.

 

Se pare că tocmai asta îi deranjează,

dar tot nu înţeleg

de ce se supără pe mine.

 

 

 

 

 

 

 

Dilemma

 

Some persons anger on me,

            although I do not say nothing new.

 

On the contrary,

            I say what they knew before,

                        even better than me.

 

It seems that just this is what annoy they,

            but I still do not know why

                        they angry on me.

Scriitorul Montesquieu

 

Dacă un absolvent de liceu ar fi întrebat ce ştie despre Montesquieu, ar răspunde ceva de genul: scriitor francez, secolul 18, „Scrisorile persane”. Dacă are memorie bună, poate că va menţiona şi „Spiritul legilor”, despre care însă nu va putea spune mare lucru, fiindcă nu a citit-o. Este o carte de specialitate. Montesquieu a fost magistrat.

 

Fiind un clasic recunoscut al literaturii universale, nimeni nu-i pune la îndoială calităţile şi se mulţumeşte cu ceea ce se spune. La o analiză mai atentă însă, apare un paradox. Din punct de vedere strict literar, lucrarea sa de căpătâi, „Scrisorile persane”, nu este nici pe departe o capodopera. Nu este un monument al literaturii, în măsură să justifice prezenţa autorului pe lista monştrilor sacri. Montesquieu însuşi ar fi fost profund nemulţumit dacă toată activitatea lui s-ar rezuma la această carte de puţin peste 200 de pagini.

The writer Montesquieu

 

If a graduated from a secondary school were asked what he knows about Montesquieu, he probably will answer something like: French writer, 18 century, “Persian Letters”. If he has a good memory, maybe he will mention “The Spirit of Laws”, about which he will not be able to say much, because he did not read it. It is a book for specialists. Montesquieu was a magistrate.

 

As a recognised classic of universal literature, nobody impugns his qualities and is contented with what people say about. Still, at a more attentive analyze, a paradox appears. From the literary point of view, “Persian Letters” is far from a masterpiece. It is not a monument of the literature able to justify the presence of the author on the list of great celebrities. Montesquieu himself would have been very malcontent if all his activity had been limited at this book of about 200 pages.

 

El era însă pasionat de filosofie, adept al lui Hobbs şi Lock, şi îşi propusese să aplice ideile lor în societatea timpului său, ceea ce a făcut în „Spiritul legilor”. Implicarea lui în literatură se înscrie în efortul de a transmite aceste idei unor cercuri cât mai largi de oameni.

 

„Scrisorile” sunt mici eseuri şi doar titlurile dau aparenţa unei corespondenţe. Fără ele, Montesquieu ar fi rămas un magistrat-filosof necunoscut lumii literare. În schimb, numai cu „Scrisorile persane” nu ar fi intrat nici măcar în literatură.

 

Personalitatea lui complexă l-a plasat în ierarhia marilor oameni, pentru că – în ultimă instanţă – un scriitor este cineva care are ceva de spus, deci unul care comunică cu lumea. Fie el şi magistrat.

 

 

He was passionately fond of philosophy, disciple of Hobbs and Lock, and proposed himself to apply their ideas in the society of his time, which he did in “The Spirit of Laws”. His implication in literature comes from his efforts for convey these ideas toward groups of people as large as possible.

 

“Letters” are small essays and only the titles give the impression of a correspondence. Without them, Montesquieu would remain a magistrate-philosopher unknown by literary world. Instead, only with “Persian Letters” he would entered not even in literature.

 

His complex personality make from him a celebrity, because – in the last analysis – a writer is someone having something to say, namely someone who want to communicate with people, let he be an magistrate.

 

 

 

 

 

Filo-sofia

 

Că filosofia nu ne foloseşte este indubitabil.

Problema e că, fără ea, nu putem trăi.

 

Asta nu înseamnă

că suntem cu toţii nişte înţelepţi.

Nu, nu. Cu înţelepciunea ne descurcăm.

(De fapt, mai mult cu absenţa ei.)

 

Dragostea pentru înţelepciune însă ne macină.

 

Asta pentru că ne dorim întotdeauna                   ceea ce nu avem.

 

 

 

 

 

Philo-Sophia

 

It is beyond doubt that philosophy is fruitless.

            The problem is that we cannot live

                        without it.

 

This doesn't mean that we all are sage.

Not, not, with the sapience we extricate.

 

Love for sapience

            is what trouble us.

 

This is so because

            we always want

                        what we do not own.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia savantă

 

Filosofia savantă e ceva

ca o raza de lumină

reflectată pe unele capete

fără lumină proprie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholar philosophy

 

Scholar philosophy is something

            as a ray of light

                        reflected by some heads

                                    without inner light.

 

 

 

 

 

 

Dali

 

- Am auzit că arta lui Dali

ar fi o formă de rezistenţă

împotriva nebuniei.

 

- Şi eu,

care credeam

că este

nebunia însăşi. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dali

 

- I heard that Dali's art

            would be a form of resistance

                        against the madness.

 

- I thought that

            it is madness itself.

 

 

 

 

 

 

Paradigme

 

Fiecare civilizaţie

are paradigma ei,

dăinuite atât timp cât

paradigma este credibilă

şi piere imediat ce-şi mistuie

paradigma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradigm

 

Every civilisation

            has its paradigm,

subsist al long as

            its paradigm is credible

and disappears when it burns up

            its paradigm.

 

 

 

Felix

 

A fi fericit (felix) însemna la romani

să fii roditor şi plin de succese.

Obiectiv oarecum realizabil!

 

Astăzi, fericit înseamnă

să curgă peste tine

tot ceea ce crezi

că ţi-ar face plăcere,

                                                fără efort.

 

Cum dorinţele

depăşesc întotdeauna posibilităţile,

rezultă că fericirea

a devenit un obiectiv

irealizabil.

 

 

 

 

 

 

Felix

 

To be happy (felix) meant in Latin language

            to be fruitful and full of success.

A possible achievable goal!

 

Today, to be happy means

            to be flooded with what you

suppose to enjoy you

without any effort.

 

As wishes always exceed the possibilities,

            happiness becomes an objective

                        unfeasible.

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Precizie

 

Un ceas care stă

indică ora exactă

de două ori pe zi.

 

Un ceas care merge indică ora cu aproximaţie.

 

Care dintre ele este de preferat?

 

 

 

 

 

 

 

Precision

 

A clock shows exactly the time

            twice a day, if it does not work.

 

A working clock shows the time

            approximately.

 

Which one do you prefer?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idei geniale

 

Unele idei geniale pot veni la beţie;

niciodată după.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genial Ideas

 

Some genial ideas

could come us by drinking;

never after.

 

 

 

 

 

 

Prostia

 

Prostia nu este inteligenţă cu semnul minus, ci lipsa inteligenţei, aşa după cum întunericul nu este un alt fel de lumină, ci lipsa ei.

 

Iată de ce marile prostii aparţin marilor deştepţi, nu marilor proşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupidity

 

Stupidity is not sagacity with the sign minus, but the lack of them, as the darkness is not a different sort of light, but its lack.

 

This is why the great mistakes belong to the great smart people and not to the great idiots.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfânta Sofia

 

Se pare că înţelepciunea era sfântă cândva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Saint Sophia

 

It seems that sagacity was holy, formerly.

 

 

 

Urmele contează

 

Pe teritoriul României

            au trecut multe

                        valuri de barbari

                                    şi non-barbari.

 

Şi unii şi alţii au lăsat urme.

 

Opiniile noastre despre ei sunt diferite.

 

Cu unii ne mândrim,

            de alţii ne este ruşine.

Pe unii îi privim cu simpatie,

            pe alţii cu despreţ.

Pe unii chiar îi urâm.

 

Toate în funcţie de urmele lăsate.

 

 

 

Traces

 

The Romanian territory,

            was crossed by many

waves of barbarians

                                    and non-barbarians.

 

All of them leaved traces.

 

Our opinions about them are different.

 

We are proud with some

            but are shame with others.

We have fellow feeling for some

            and scorn for others.

We even hate some.

 

Everything accordingly to their traces.

 

 

 

 

 

 

 

Mediocritate

 

E mult mai grav să ai iluzii mediocre

decât să trăieşti mediocru.

 

Pentru o viată mediocră,

există scuze şi justificări.

 

Pentru mediocritatea iluziilor nu!

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediocrity

 

It is much gravely to have mediocre illusions

            than to live mediocre.

 

For a mediocre life

            there are excuses and justifications.

 

Not for the mediocrity of the illusions.

 

 

 

 

Profesori

 

În extremis, profesorii sunt de două feluri:

- cei care îi învaţă pe copii lucruri pe care nu le-au cunoscut în realitate, ca de exemplu predarea istorie sau a geografiei;

- cei care, mai întâi, au experimentat subiectul şi abia apoi predau copiilor ce-au înţeles, ca cei de fizică.

 

Primii pot fi savuroşi, ceilalţi sunt, de obicei, plicticoşi.

 

De unde se vede că neştiinţa este mai simpatică.

 

Cei mai atrăgători sunt însă cei care nu ştiu despre ce vorbesc.

 

 

 

 

 

Teachers

 

Extremely, there are two kinds of teachers:

- Those that teach the children things that they did not know in reality, like those for history and geography;

- Those that experienced first what they have to teach, like those for physics.

 

The first ones can be congenial; the others usually are boring.

 

But the most attractive are those that do not know what are they talking about.

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala de filosofie

 

Şcolile de filosofie consumă energia intelectuală a elevului, pe care îl dresează în mânuirea unui limbaj specific, făcându-l astfel inapt pentru gândirea liberă. Viitorul filosof se exclude astfel singur din societare, iar societatea, la rândul ei, nu mai are nevoie de asemenea „specialist”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Schools of Philosophy

 

The schools of philosophy consumes intellectual energy of the students, coaching them in handling a specific language, making him, in this  way, inapt for free thinking. The future philosopher excludes himself from the society and society, in his turn, doesn't really need of such “specialist”.

 

 

 

 

 

 

 

Opinii

 

Când nu eşti sigur de ideile tale,

            nu-ţi suprasolicita prietenii;

încearcă-ţi puterile

            cu cei ce nu sunt toleranţi cu tine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinions

 

When you are not sure on your ideas,

            do not over-solicit your friends;

prove them with those that

            are not tolerant with you

 

 

 

 

 

 

Verificare

 

Dacă vrei să-ţi verifici ideile,

            încearcă să le expui cuiva;

le vei corecta

            chiar înainte de a le

                        exprima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verification

 

If you want to verify your ideas,

            try to expound them to someone;

you will correct them even

before exposing.

 

 

 

Cum ne vin ideile

 

Pentru unele lucruri

            trebuie să ne luptăm:

                        pentru bani,

                        pentru femei/bărbaţi,

                        pentru poziţii sociale

                                    şi câte şi mai câte.

 

Doar ideile ne vin singure,

            nechemate de nimeni.

 

Cu o condiţie:

            să ne fi luptat pentru ceva.

 

Corolar banal:

            ai ideile

                        pe care ţi le-a dat

                                    lucrul pentru care ai

                                                luptat.

 

 

 

How the ideas come to us

 

For some things

            we have to struggle:

                        for money;

                        for women / men;

                        for social positions

                                    and what not.

 

Only the ideas come alone,

            unbidden.

 

Under one condition:

            to had struggled for something.

 

Corollary:

            you have those ideas that

                        things you have struggled for

                                    gave to you.

 

 

 

 

 

 

 

Diferenţe

 

Ceea ce ne face diferiţi

            nu sunt numai adevărurile

            pe care am reuşit să le aflăm

            şi pe care le cunosc

            şi mulţi alţii,

                        ci căile parcurse

                        pentru a ajunge la ele.

 

 

 

 

 

 

 

 

Differences

 

What makes us to be different

            are not the truths which

            we succeeded to learn and

            are known by many others,

                        but the ways through

                        which we arrived to them.

 

 

 

 

Încrederea în noi înşine

 

Ştim adesea

            ce vor alţii

                        de la noi.

 

Rareori ştim însă

            ce vrem noi înşine.

 

Iar atunci

            când credem că ştim,

                        ne înşelăm

                                    cel mai tare.

 

 

 

 

 

Trust in ourselves

 

We often know

            what other people

                        want for us.

 

Rarely we know

            what ourselves

                        want.

 

And when we think

            that we know

                        we are deceived.