Cristache Gheorghiu

 

APHORISMS

 

Volume 2

 

 

 

Vechi sau etern?

 

Dintre lucrurile vechi,

            unele sunt eterne: idei, concepte, . . .

 

Cele eterne

            nu se învechesc.

 

Cum le distingem?

            Asta este una dintre artele vieţii.

 

Pentru unii este  un har.

            Alţii învaţă s-o facă

                        în timpul vieţii.

 

Unii mai repede,

            alţii mai încet

                        sau deloc.

 

Pentru aceştia din urmă,

            totul pare învechit,

                        chiar şi viitorul.

 

Old or Eternal?

 

Some things are old,

            other eternal: concepts, ideas.

 

The eternal ones

            do not become obsolete.

 

How we discern them?

            This is one of the art of life.

 

For some people it is a gift.

            Others learn to do it

                        during their life.

 

Some sooner,

            some slower,

                        some never.

 

For the last ones,

            everything seems to be obsolete,

                        even the future.

 

 

 

 

 

 

Libertate

 

Condiţia libertăţii este

            absenţa oricărei

                        dependenţe.

 

Dependenţa se naşte atunci când

            plăteşti oferta cu sufletul,

                        pentru că n-ai putut

                                    să-ţi stăpâneşti

                                                tentaţiile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Freedom

 

The condition of freedom

            is the absence of

                        any dependence.

 

The dependence is born when

            you pay the offer with your soul,

                        as you couldn't control

                                    your temptations.

 

 

Artişti „neînţeleşi”

 

Arta este o formă de comunicare

            cu mijloace specifice.

Toată lumea este de acord

            cu aceasta afirmaţie generală.

 

Comunicarea presupune că

            ideea exprimată de emiţător

                        a ajuns nevătămată

                                    la receptor.

 

Mijloacele sunt diferite şi, prin ele,

            artistul este mare sau mic.

 

Dacă însă nu reuşeşte să comunice,

            înseamnă că el nu există

ca fiinţă inteligentă.

 

Pretenţia de „artist neînţeles” este,

            de aceea,

                        o minciună.

 

“Non-understandable” artists

 

Art is a way of communication

            with specific means.

Everybody agree with

            this general assertion.

 

The communication exists,

            when the idea issued by emitter

                        arrive safe and sound

                                    till the receiver.

 

The means are different and,

            due to them,

                        he is a great or small artist.

 

But, if he doesn't succeed to communicate,

            It means that he doesn't exist

as an intelligent being.

 

This is why the pretension to be non-understood is a lie.

 

 

 

 

 

Omul social

 

Pentru că trăim în societate,

            gândurile noastre

                        trebuie să ia o formă

                                    transmisibilă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Social Man

 

As we live in society,

            our thoughts must take a

                        transmissible shape.

 

Înţelepciunea cere detaşare

 

Căpătăm abilităţi

            în contact cu lucrurile.

 

Ne descurcăm

            în problemele vieţii.

 

Înţelepciunea însă o dobândim

            numai după ce

                        ne distanţăm

                                    de toate

                                                acestea.

 

Dar nu ne putem detaşa de ele,

            decât după ce am devenit experţi

                        în rezolvarea lor,

ceea ce presupune

că am aprofundat

domeniul în toate

detaliile lui.

 

 

Sagacity Claims Detachment

 

We achieve the abilities

            in contact with things.

 

We manage ourselves

            in the problems of life.

 

Still, we achieve the sagacity

            only after we detach ourselves

                        from all these.

 

But we can detach from them

            only after we become expert

                        in resolving them,

which supposes that

we thoroughly studied

the field in all

its details.

 

 

 

 

 

 

 

Forme de exprimare

 

Artiştii caută

            noi forme de exprimare.

 

Tinerii o fac chiar înainte

            de a avea ceva de exprimat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forms of express

 

Artists look for new

            forms of express.

 

The young ones do it even before

to have something to express.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalitatea mai presus de orice

 

Cel mai nepotrivit

            mijloc de a deveni original

                        este să-ţi doreşti acest lucru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originality at any price

 

The most unfitted means

            to become original

                        is to want this.

 

 

 

Iubire şi timiditate

 

Timiditatea

            denotă o anumită

                        nobleţe sufletească.

 

Rareori,

            poate că niciodată,

                        cei ce iubesc cu adevărat

                                    îşi pot exprima iubirea.

 

Iubirea este nobleţea însăşi.

 

Poate de aceea

            este greu de

                        exteriorizat.

 

 

 

 

 

Love and timidity

 

Timidity denotes

            a kind of spiritual noblesse.

 

Rarely,

            maybe never,

                        the real lover

                                    can express their love.

 

Love is noblesse itself.

 

Maybe this is why

            it is so difficult

                        to express.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iubirea poetului

 

Poetul vorbeşte uşor

            despre iubire

                        pentru că n-a cunoscut-o

                                    cu adevărat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poet's Love

 

The poet speaks easily

            about love

                        because he didn't really

                                    know it.

 

 

 

 

 

 

 

 

Abuzul de sexualitate

 

Abuzul de sexualitate

            în arta şi literatura zilelor noastre                         reflectă tendinţa de

                                    reîntoarcere la natură.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excess of sexuality

 

The excess of sexuality

            in the nowadays art and literature

                        reflects a tendency of

                                    coming back to nature.

 

 

 

Reîntoarcerea la natură?

 

Pentru oameni,

            reîntoarcerea la natură

                        înseamnă reîntoarcerea

                                    la animalitate.

 

Suntem oare conştienţi de asta?

 

Dacă da,

            înseamnă să recunoaştem

                        că am parcurs

                                    un drum greşit.

 

Când?

 

 

 

Coming back to Nature

 

For mankind,

            coming back to nature

                        means coming back

                                    to animalism.

 

We are fully aware of this?

 

If yes, it means to recognise

            that we make a mistake.

 

When?

 

 

 

 

 

 

Visuri

 

Visul este al nostru.

 

            Realitatea a tuturor.

 

                        Respectă visurile altora!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreams

 

The dreams are ours.

 

            The reality is of everyone.

 

                        Respect others' dreams.

 

 

 

 

 

 

Conştiinţa conştiinţei

 

Suntem inconştienţi

            dacă ne imaginăm că

                        avem conştiinţa

                                    conştiinţei noastre.

 

Dacă am fi cu adevărat conştienţi,

            ne-am construi altfel viitorul.

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscience of Conscience

 

We are unconscious

            if we imagine that

                        we have the conscience of

                                    our conscience.

 

If we had been conscious,

            we would have built our future

                        in a different way.

 

 

 

 

Dezvoltarea tehnologică

 

Acuzăm dezvoltarea tehnologică de

            îndepărtarea omului de

                        filosofie şi religie.

 

Dar dezvoltarea tehnologică

            a existat dintotdeauna.

 

Inventarea roţii,             utilizarea focului

            au fost chiar mai revoluţionare                            decât electronica sau

                                    cucerirea cosmosului.

Înseamnă că omul primitiv

            era mai filosof decât noi?

                        ”Filo”, poate.

                                    ”Sofos”, mă îndoiesc.

 

 

 

Technological development

 

We accuse the technological development for

            man's moving off from

                        philosophy and religion.

 

But technological development

            always existed.

 

The wheel invention and using the fire

            were even more revolutionary

                        then electronics or

                                    cosmos conquest.

 

Does it means that primitive man

            was more philosopher then us?

                        “Philo” maybe!

                                    “Sofos”? I doubt.

 

 

 

 

 

Se pare că, în evoluţia noastră,

            a existat un punct de optimalitate.

                        Dacă da, acela a fost momentul

                                    în care s-a greşit.

 

Iată un paradox:

            să fi făcut cea mai mare

                        greşeală posibilă

                                    în momentul de vârf al

                                                gândirii.

 

 

 

 

It seems that, in our evolution,

            a point of optimum existed.

                        If yes, that was the moment

                                    in which we was wrong.

 

Here is a paradox:

            to make the greatest mistake

                        in the best moment

                                    of thought.

 

 

 

 

 

Portret în oglindă

 

Mă uit în oglindă şi văd portretul unui om ce cântă.

 

Nu mă recunosc pe mine. Eu nici nu cânt.

 

Stilul este al lui Picasso.

 

Nu recunosc nici melodia.

 

Mai am o speranţă: poate oglinda-i spartă.

 

Bine că nu era un Rubens?

 

 

 

Portrait in the Mirror

 

I am looking in a mirror and see

            the portrait of a man that sing.

 

I do not recognise myself.

            Besides, I do not sing.

 

It is in Picasso's style.

 

I do not recognize the melody either.

 

I have a hope: maybe the mirror is broken.

 

It's a blessing that it is not a Rubens.

 

 

 

 

Talentul şi fata

 

Am cunoscut o fată

foarte revoltată.

că lumea se lăsa înşelată

de talentul unei artiste

                        deja celebră.

 

Numita artistă nu putea fi talentată. E clar!

Doar fuseseră colege de bancă

în şcoala generală.

 

Aveau deci drepturi egale.

 

 

 

 

 

 

The gift and the girl

 

I knew a very revolted girl

            because people used to admire

                        a famous singer.

 

She could not be so gifted, in her opinion,

            as both of them had been class mates

                        in primary school.

 

Consequently,

            they have equal rights.

 

 

 

 

 

 

 

Deciziile

 

Deciziile sunt cu atât mai uşor de luat

            cu cât pricepi mai puţin

                        complexitatea problemei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisions

 

Decision are as easy to take

            as little you understand

                        the complexity of the problem.

 

 

 

 

 

Odihna

 

Un muncitor se poate odihni

            citind o carte.

 

Un intelectual se poate odihni

            efectuând o activitate manuală.

 

Spune-mi cum te odihneşti,

            ca să-ţi spun cine eşti.

 

Asta în cazul în care

            nu te odihneşti la serviciu.

 

 

 

 

 

The Rest

 

A worker may repose himself

            by reading a book.

 

An intellectual may repose himself

            by making a manual activity.

 

Let me know how you repose

            and I will say you who are.

 

This is not true in case you

            repose at work.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabia

 

Este mai uşor să scoţi

            sabia din teacă

                        decât s-o pui la loc.

 

                        Poate că am citit asta cândva,

                        în copilărie, dar ceea ce

redescoperi pare întotdeauna

mai înţelept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sword

 

It is easier to pull out

            the sword from its scabbard,

                        than replace it.

 

                        Maybe I read it

            sometime, in my childhood,

but what you find by yourself

seems to be wiser.

 

 

 

 

 

 

Concentrare

 

Nu lăsa neplăcerile vieţii

            să-ţi pună stăpânire

                        pe gânduri.

 

Păstrează-ţi gândirea

            curată şi liberă.

 

Numai aşa o poţi dirija

            către ceea ce merită.

 

 

 

 

 

 

Concentration

 

Do not let the up-and-downs of life

            to take hold on your thought.

 

Keep your thinking

            clean and free.

 

Only so you can lead it

            toward what it is worthy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilul

 

Stilul nu este un adaos, o pălărie,

ci esenţa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Style

 

Style is not a supplement, a hat,

but the essence.

 

 

 

 

Gândirea

 

Gândirea noastră

            este asemenea pământului

                        în care încolţesc ideile.

 

Ideile ne vin din

            contactele cu semenii,

                        sau din cărţi.

 

Multe seminţe pier,

            pentru că nu găsesc

                        pământul potrivit.

 

Reciproca nu este adevărată.

 

 

Thinking

 

Our thinking

            is like the earth

                        in which the ideas germinate.

 

The ideas comes to us from

            contacts with our fellows

                        or from books.

 

Many seeds perishes

            as they do not find

                        the adequate earth.

 

Reciprocal statement is not true.

 

 

 

 

 

Receptivitate

 

Recepţionăm doar acele idei

            care se grefează pe

                        cunoştinţele existente.

 

Ele stimulează idei mai vechi,

            existente deja acolo.

 

Paradoxal,

            pe primele le considerăm sugestii,

                        iar pe cele vechi

                                    idei originale.

 

 

 

 

 

 

 

Receptivity

 

We pick up only those ideas

            that graft itself on the

                        knowledge existing there,

                                    like a Lego.

 

Some older ideas are stimulated in this way.

 

Paradoxically, we call the new ideas

            as being suggestions,

                        while the old ones as original.

           

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Viaţă

 

Sfârşitul vieţii

            face parte din

                        viaţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Life

 

The end of life

            is part of

                        life.

 

 

 

 

 

 

Curente artistice

 

În orice epocă există un

            curent artistic dominant,

                        identificabil prin

                                    forma de exprimare.

 

Fondul rămâne cel etern.

 

Iată de ce,

            înregimentarea, fără discernământ,

                        într-un curent la modă

                                    nu dobândeşte

                                                valoare.

 

 

 

 

 

 

Artistic Currents

 

In any epoch, there is a

            dominant artistic current.

                        We can identify it by

                                    its form of express.

 

The fond is eternal.

 

This is why,

            artist's enlist, without discernment,

                        into a fashionable current

                                    does not achieve

                                                value..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iubirea

 

Dacă am şti

            de ce iubim, poate,

n-am mai iubi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Love

 

If we knew

            why we love,

                        we would not love

                                    any longer.

Maybe!

 

 

 

 

 

 

 

Dragostea este oarbă

 

Se spune că

            dragostea este oarbă.

 

Cred că noi suntem orbi.

 

Dragostea vede acolo unde

            raţiunea noastră nu ajunge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Love is blind

 

One says that love is blind.

 

I think that we are blind.

 

Love comes where

            our wit cannot reach.

 

 

 

 

 

 

Prostia

 

Cu cât o prostie

            este mai mare,

                        cu atât mai greu

                                    poate fi             combătută.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bluntness

 

As great is

            a bluntness,

                        as difficult is

                                    to refute it.

 

 

 

 

 

 

 

Poetica prostiei

 

Există poezie proastă.

 

N-am auzit să existe prostie poetică,

deşi unii încearcă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Poetics of bluntness

 

There is shoddy poesy.

 

I did not hear about a poetic stupidity,

although some people try.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nobleţe

 

Mulţi aruncă nobleţea în derizoriu,

            fără să-şi dea seama

                        că devin astfel

                                    ignobili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nobility

 

Many people throw off

            the nobility in risible

                        without realise that

                                    themselves become

                                                ignoble.

 

 

 

 

Curente artistice

 

Unele curente artistice

            sunt ca moda;

                        se demodează şi

                                    dispar fără urmă.

 

Altele inventează

            noi posibilităţi

                        de exprimare.

 

Modernism, postmodernism etc.

            nu sunt nici măcar curente,

                        ci doar perioade de căutări

                                    din păcate, sterile.

 

 

 

 

 

Artistic currents

 

Some artistic currents are like the fashion:

            they obsolete themselves and

                        disappear without trace.

 

Other ones invent new possibilities

            of expressing.

 

Modernism, post-modernism etc,

            are not currents, but

                        only periods of questing,

                                    unfortunately sterile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura

 

Cultura (unei persoane, a unui popor)

            se reflectă cel mai fidel

                        în capacitatea de exprimare

                                    a noţiunilor complexe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture

 

The culture (of a person or people)

            is visible in the capacity of expressing

                        complex notions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinit

 

Între infinitul mare şi infinitul mic,

            ne aflăm noi,

                        o cantitate

                                    infinitezimală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinite

 

Between small infinite and the great one

            our world exists,

                        as an infinitesimal quantity.

 

 

 

 

 

Eroarea

 

În drumul nostru către oriunde,

            erorile sunt inevitabile.

 

Succesul depinde de

            cât de repede

                        le recunoaştem şi

                                    le corectăm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Error

 

On our way toward anywhere,

            the errors are inevitable.

 

The success depend on

            how soon we recognise

                        and correct them.

 

 

 

 

 

Ruşii

 

De ce sunt atât de mulţi ruşi răspândiţi prin lume?

 

Pentru că învaţă limba engleză după ureche, confundă „Moscow” cu „must go”  şi pleacă.

 

Cum se face că au succes?

 

Fondatorul lor avea un nume predestinat: Dolgoruki, ceea ce înseamnă „mână lungă”.

 

 

 

 

Russians outside

 

Why there are so many Russian people throughout the world?

 

It's because, learning English language by ear, they confuse Moscow with “must go”, and leave.

 

And how they succeed outside?

 

One of their founders had a predestined name: Dolgoruki. It means “long hand”, an expression for thieves.

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplul bun

 

Ne corectăm, uneori,

            prin exemplul rău;

aproape niciodată,

            prin cel bun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The good example

 

Sometimes, we correct ourselves

            thanks to bad example;

almost never,

            thanks to the good one.

 

 

 

 

 

 

 

Evoluţie

 

Nu poţi evolua

            fără să te schimbi.

 

Începe cu lenjeria de corp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution

 

You cannot develop yourself

            without changing yourself.

 

Start with undershirt clothes.

 

 

 

 

 

Opozant

 

Dintre cele cinci degete ale mâinii, doar unul este opozant. Fără el, mâna n-ar mai fi mână, ci picior.

 

Ce-am fi devenit cu mai multe degete opozante?

 

Cu toate nu se putea, fiindcă ar fi fost tot picior, dar pentru mersul înapoi.

 

 

 

 

 

 

 

Opposed

 

Among those five fingers of a hand, only one is opposed. Without it, the hand would not be hand, but foot.

 

What we would become with more opposing fingers?

 

With the all ones would not be possible, as it would be a foot, but for walking backward.

 

 

 

 

 

 

 

Modestia?

 

Modestia?

            Să fim serioşi;

                        unde aţi văzut-o?

 

Orgoliul?

            Fără el nu am fi existat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modesty?

 

Modesty?

            Let's be seriously;

                        where did you see it?

 

Self-pride?

            Without it we would not exist.

 

 

 

 

 

Prezent

 

Ne aflăm între

            ”a fost” şi ”va fi”.

 

Ceea ce se află între ele

            face diferenţa dintre

                        ”ar putea deveni” şi

                        ”ar fi putut deveni”

                                    (dacă . . .).

 

 

 

 

 

 

 

Present

 

We are between

            “it was” and “it will be”.

 

What it is between them

            makes the difference between

            “it may become” and

            “it could have became”

                        (if it had …ed).

 

 

 

 

 

 

 

Europenii

 

au început prin a fi

eretici

şi au ajuns

erotici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Europeans

 

The Europeans began to be

heretics

and finished as

erotic.

 

 

Lauda inoportună

 

Am lăudat într-o zi pe cineva, pentru ceea ce am considerat eu că, într-adevăr, merita.

 

Omul era însă obişnuit cu linguşelile şi a considerat lauda mea o ofensă faţă de grandoarea lui.

 

Am înţeles atunci că fapta pentru care îl lăudasem fusese un accident în viaţa lui. Sau viaţa lui a fost un accident. Depinde din ce unghi priveşti.

 

Indiferent de unghi, gestul meu a fost o eroare, şi nici măcar nu pot să-mi cer scuze, fiindcă ar însemna să comit o nouă eroare.

 

 

Inopportune laud

 

One day, I lauded somebody for something really meritorious, in my opinion.

 

But the man was accustomed to be fawn upon and considered my prise an offence face to his grandeur.

 

I understood then the fact for which I lauded him was an accident in his life. Or, maybe, his life was an accident. It depends from which angle you are looking.

 

No matter of the angle, my gesture was a mistake, for which I cannot excuse myself, as it means to commit a new error.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aur?

 

Heraclit: ”Între aur şi paie, măgarul preferă paiele”.

 

Nimic nou sub soare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gold?

 

Heraclitus said: “Between gold and straws, the donkey prefers draws”.

 

Nothing new under the sun.

 

 

 

 

 

 

 

Arivistul

 

Un arivist a încercat să urce în vârful piramidei, îndepărtându-i pe cei ce-i stăteau în cale şi uitând că ei construiseră piramida. A reuşit, doar că, îndepărtându-i pe cei mai valoroşi decât el, piramida a devenit atât de mică, încât a dispărut.

 

 

 

 

 

 

 

 

The arriviste

 

An arriviste tried to climb on the top of the pyramid, removing those from his way, not keeping account that they had built the pyramid. He succeeded, but – making leave those more valuable than him – the pyramid became so tiny, that it disappeared.

 

 

Progres

 

Pe când eram schior începător,

            mă bucuram nespus

                        de fiece progres.

 

An după an,

            în mod firesc,

                        am avansat.

 

Şi tot în mod firesc,

            loc de progres

                        era tot mai puţin.

 

Eram nemulţumit, fireşte,

            iar de cădeam,

                        era o tragedie.

 

Morala:

            progresul poate dăuna

                        fericirii noastre.

 

Progress

 

While beginner as skier

            I used to be very glad

                        for every progress.

 

With every year

            I became more and more

                        good at it.

 

But, as much I were advancing

            as smaller room for progress

                        was remaining for me.

 

I was discontent, of course,

            and if I ever fall down,

                        it was a tragedy

                                    for a week.

 

The moral:

            the progress may

                        prejudice our happiness.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofare

 

Toată lumea filosofează;

            instrumentele diferă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philosophizing

 

Every people philosophize;

            the instruments are different.

 

 

 

 

 

 

 

Deosebire

 

Există o deosebire între

            geniu şi stupiditate:

                        geniile au limite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difference

 

There is a difference

            between genius and stupidity:

                        genial people are limits.

 

 

 

 

Veşnica reîntoarcere

 

Vechii grecii au intuit infinitul numai în privinţa timpului.

 

Spaţiul era, pentru ei, finit. De aici ideea că, în infinitatea timpului, toate combinaţiile posibile ale atomilor, existenţi în număr finit, se vor repeta de un număr infinit de ori.

 

După mai bine de două mii de ani, Nietzsche a prins şi el ideea. I-a scăpat însă faptul că, între timp, ştiinţa progresase.

 

 

Eternal returning

 

The old Greeks intuited the infinite only concerning the time, but not for the space.

 

The space used to be finite for them. Hence, the idea that, in the infinity of time, all possible combinations of the atoms – existing in a finite number – will repeat itself in an infinite number of times.

 

After more than two thousand of years, Nietzsche caught the idea too. Still, he lost sight of the fact that, in the meantime, science had progressed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contagiune

 

Numai bolile se transmit.

            Sănătatea, nu.

 

Nici faptele bune

            nu sunt molipsitoare.

 

Dacă ceva se ia

            – şi nu e ruj de buze -

                        trebuie să dea de gândit.

 

 

 

 

 

 

 

Contagion

 

Only diseases are transmissible,

            not the healthiness.

 

 

Good deeds are not contagious too.

 

If something have caught on you,

            and it is not lipstick,

                        you must think.

                                    Probably it is

                                                dangerous.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amorul

 

Uşor e să te-îndrăgosteşti.

            Mai greu e să mărturiseşti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The amour

 

It is easy to fall in love.

            More difficult is to confess it.

 

 

 

 

 

 

Prietenii

 

Prietenii ne seamănă.

            Doar i-am ales!

 

Atunci când îi blamezi,

            ia seamă!

 

Te uită la căţelul

            ce latră cu faţa la oglindă

                        de vrei să afli

                                    impresia ce-o laşi.

 

 

 

 

 

 

 

Friends

 

Friends are like us;

            after all, we selected them.

 

When you blame them,

            be careful.

 

Look at the dog

            barking at herself

                        in the front of a mirror.

 

 

 

 

 

 

 

Defectele virtuţii

 

”Fiecare are defectele

            virtuţilor sale.” (George Sand)

 

Feriţi-vă de marii virtuoşi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Defects of Virtues

 

“Everyone has the defects

            of his virtues.” (George Sand)

 

Beware of great virtuous ones!

 

 

 

 

 

 

 

Muzica şi vorbirea

 

Muzica este limbajul sentimentelor.

Vorbirea este limbajul raţiunii.

 

Muzica programatică şi vorbirea poetică apropie sentimentele de raţiune, dar le îndepărtează de esenţe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Music and Speaking

 

Music is the language of sentiments.

Speaking is the language of ration.

 

Programmatic music and poetic speaking   bring nearer the sentiments to ration, but move away the both from the essences.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorinţa

 

Ai grijă ce îţi doreşti.

 

S-ar putea întâmpla să se împlinească.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wish

 

Be careful what you wish for.

It's possible to come true.

 

 

 

 

 

 

 

Riscurile roboticii

 

Din religia sumeriană, aflăm că zeii, plictisindu-se să muncească pentru satisfacerea nevoilor zilnice, s-au gândit să rezolve problema cumva.

 

Atunci, Enki a avut o idee genială: din argilă şi apă, a făcut o fiinţă menită să lucreze în locul lor. Robotică curată!

 

Astăzi, roboţii se cred zei.

 

Există un risc în orice!

 

 

 

Robotics

 

From Sumerian mythology, we learn that the gods, bored with working for satisfying daily needs, thought to find a way to solve the problem.

 

Then, Enki had a genial idea: from clay and water, he made a being destined to work instead of them. Here is how robotics appeared.

 

Today, the robots think themselves they are gods.

 

There is a risk in everything.

 

 

 

 

 

 

 

 

Politeism

 

Având mai mulţi zei şi mai multe legende, unele contradictorii, anticii erau dispuşi să accepte existenţa mai multor posibilităţi. Erau astfel mai receptivi, aveau vederi mai largi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi-theism

 

Having more gods and legends, some of them contradictory, antic people were ready to accept the existence of more possibilities. This is why they were more receptive, more enlighten and open minded.

 

 

 

 

 

 

Culte

 

Modernii au înlocuit

            cultul antic al falusului

                        cu cel al tunului.

 

Ideogramele lor

            sunt asemănătoare.

 

Ambele reprezintă puterea.                             

 

Deosebirea este de ordin etic:

            primul era creator;

            al doilea distructiv.

 

 

 

 

 

Cults

 

The moderns replaced

            the antic cult of phallus with

                        that of the cannon.

 

Their ideograms are alike.

 

Both of them represent the power.

 

The difference is more a ethical one:

            the first is creative while

            the second is destructive.

 

 

 

 

 

 

 

Libertate

 

Orice om e liber să gândească orice vrea, dar nu îi este permis să facă tot ce gândeşte, dacă faptele sale i-ar leza pe semenii săi.

 

Ce este atunci libertatea?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freedom

 

Every person is free to think anything he wants, but he is not allowed to do all what he thinks, if his deeds could injure his fellows.

 

Well, what is freedom, then?

 

 

 

 

 

 

 

Balauri

 

În basme, balaurii au mai multe capete.

 

În viaţa reală au mai multe cozi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragons

 

In fairy tales, the dragons have more heads.

 

In real life, they have more tails.

 

 

 

 

 

 

 

Conştiinţă

 

Aş vrea să-l cunosc pe americanul pacifist, care-şi abandonează locul de muncă şi renunţă la salariu, pentru că şi-a dat seama că produsele fabricii în care lucrează sunt folosite într-un război nedrept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscience

 

I want to meet that pacifist American, who abandon his job and renounce of the wage, because he realised that some products of the plant in which he work are used in an unjust war.

 

 

 

 

 

 

 

Arta

 

Pentru a transmite  ceva, arta trebuie să se facă înţeleasă.

 

Ce-ar fi un roman scris într-o limbă inexistentă, sau o piesă de teatru în care actorii, stau nemişcaţi pe scenă şi rostesc sunete neinteligibile?

 

 

 

 

 

 

 

 

Art

 

Art must be understood for conveying something.

 

What would be a novel written in an inexistent language, or a theatre in which the actors stay unmoved on the stage and utter non-intelligible sounds?

 

 

 

 

Disertaţie

 

Uneori, în scrierile cele mai savante, autorul îşi încheie demonstraţia cu un proverb, menit să confirme justeţea demersului său logic.

 

Îi scapă faptul că, procedând astfel, dovedeşte că înţelepciunea populară cunoştea demult ceea ce el tocmai descoperise.

 

 

 

 

 

 

 

Dissertation

 

In some of most savant texts, the author finishes his dissertations with a proverb, in order to confirm the accuracy of his logical demonstration.

 

He loses sight of the fact that, in this way, he proves that people's wisdom used to know for ages what he has just found out.

 

 

 

 

 

 

 

 

Speranţa

 

Comunismul

i-a luat bogatului bogăţia,

dar nu i-a putut lua şi

spiritul.

 

Săracului i-a luat totul:

speranţa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hope

 

Communism

deprived the riches of the wealth,

but could took

their spirit.

 

From the poor it took the all:

the hope

 

 

Durerea

 

Durerea este doar

            un semnal de alarmă.

 

Ea ne spune că ceva nu este în regulă

            şi trebuie să      luăm măsuri

                        urgente.

 

Fără ea am fi mai puţin informaţi.

 

Suferinţa indică o boală mai lungă.

 

Dacă e şi sufletească,

            atunci e clar că ar fi trebuit

                        să ne tratăm      mai demult.

 

Nu-i târziu niciodată.

 

 

Ache

 

The ache is only

            a warning signal.

 

It says us that

            something is not all right

                        and we ought to take

                                    urgent measures.

Without it,

            we would be     less informed.

 

Suffering means a longer ache.

 

If it is one of the soul,

            it means that we

                        should have treated it

                                    long time ago.

 

But never is too late.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uter sensu

 

În stricto sensu vezi cam strâmt.

 

În lato sensu nu vezi mai lat,

            ci mai confuz.

 

 

 

 

 

 

 

Uter sensu

 

In stricto sensu, you see too narrow.

 

In lato sensu, you don’t see too wide,

            but more confuse.

 

 

 

 

 

 

 

Studii

 

Există persoane fără studii,

            cu studii medii şi

                        cu studii superioare.

 

Nu există persoane

            cu studii inferioare.

 

Aşi! V-am păcălit. Există!

 

Ba chiar mai mult:

            există persoane inferioare

                        cu studii superioare.

 

 

 

 

Studies

 

There are persons without studies,

            with some studies and

                        with higher studies.

 

There are not persons

with lower studies.

 

Not by a long chalk!

            I played you a trick.

                        There are!

 

More that it:

            there are lower persons

                        with higher studies.

 

 

 

 

 

 

 

Scris şi citit

 

Când scrii,

            te gândeşti la cel ce va citi.

 

Când citeşti,

            nu te gândeşti la cel ce a scris,

                        ci de ce a scris.

 

 

 

 

 

 

Writing and reading

 

When writing,

you are thinking to

the one who will read.

 

When reading,

            you are not thinking to

the one who has wrote,

but why he wrote.

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciere

 

Doar cei ce ne sunt superiori

ne pot aprecia.

 

Nu numai pentru că

au capacitatea necesară,

dar şi pentru că,

sunt singurii

dispuşi s-o facă.

 

Desigur, uneori,

nu totdeauna.

 

 

 

 

Assessment

 

Only the persons upper than us

may assess us.

 

Not only because they own

the necessary quality,

but because they are the only ones disposed to do it.

 

Of course, sometime,

Not always.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forţa

 

Aţi remarcat că

            persoanele puternicie                            au mişcări delicate?

 

Reciproca este şi ea

            adevărată.

 

 

 

 

 

 

Force

 

Did you notice that

            powerful persons

                        have delicate gestures?

 

The reciprocal statement

            is true as well.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cura de slăbire

 

Aţi auzit că

            se poate slăbi

                        prin rugăciune

                                    între două mese

                                                abundente?

 

 

 

 

 

 

 

Reducing Cure

 

Did you hear that

one can grow slim by praying

                        between two abundant

meals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrieri filosofice

 

Filosofii relatează,

            într-o manieră aridă,

                        ceea ce toată lumea

                                    ştia dinainte.

 

 

 

 

 

 

 

Philosophic writings

 

The philosophers relate,

            in an arid way,

                        what everybody used to

                                    know long before.

 

 

 

 

 

 

 

Trecutul ca o umbră

 

Trecutul începe azi.

 

Cel ce va începe mâine

            poate fi diferit,

                        fiindcă în el

                                    intră şi azi.

 

Fii atent ce faci azi!

 

                                    Trecutul

                        te va urmări

            în viitor

ca o umbră.

 

 

 

The Past, as a Shadow

 

The past begins today.

 

The one beginning tomorrow

            may be different,

                        as, inside it,

today enter

as well.

 

Be careful what you do today!

 

                                    The past will

                        follow you

            in future

as a shadow

 

 

 

 

Respect

 

Între două persoane

ce se respectă reciproc,

un gest drăguţ din partea unuia

este răsplătit cu un alt

gest drăguţ din partea celuilalt.

 

În lipsa respectului,

gestul primului

este privit de celălalt ca

o oportunitate

ce poate fi speculată

în avantajul propriu.

 

Esteem

 

Between persons

esteeming each other,

a delicate gesture

is repaid by the others

with another delicate gesture.

 

In the lack of esteem,

such a gesture

is taken by the other

as an opportunity

 to take advantage from.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta occidentală

 

Occidentalii şi-au schimbat oferta.

 

Dacă în trecut exportau religie,

            acum oferă

                        ”drepturile omului”.

 

Preoţii au generat războaie.

            Nu ştim ce vor genera

                        homosexualii.

 

 

 

 

 

Occidental offer

 

They changed the offer.

 

If in the past they

used to export religion,

now, they offer

            “man’s rights”.

 

Wars are what priests generated.

We do not know so far

what homosexuals

will generate.

 

 

 

 

 

 

 

Inteligenţa dobândită

 

Prostia este mai evidentă

            la cei bogaţi.

 

Săracii,

            în lupta pentru existenţă,

                        capătă unele abilităţi.

 

Păcat că le trece

            după ce se îmbogăţesc.

 

 

 

Acquired Intelligence

 

Rich person’s stupidity

is more evident.

 

Poor person has to struggle

            for life. In this way,

                        he acquires some

                                    abilities.

 

Unfortunately,

            he loses them if enrich.

 

 

 

 

 

 

Limitele raţiunii

 

Matematica,

            cea mai raţională dintre ştiinţe,

                        a inventat numerele

                                    iraţionale.

 

N-a vrut, dar a reuşit astfel

            să demonstreze că

                        raţiunea are limite.

 

 

 

 

 

The Limits of the Reason

 

Mathematics, most rational

among sciences, invented

irrational numbers.

 

It did not want, but succeeded in

            demonstrating that

ration    has limits.

 

 

Asocierea

 

Uneori,

            De obicei după o îndelungată suferinţă, oamenii buni se unesc

            în faţa unui

                        pericol major.

 

Cei răi, o fac

            ori de câte ori

                        au ocazia.

(Iar dacă n-o au, o forţează.)

 

Şi comunicare dintre ei este diferită.

 

Primii au nevoie de

            tratative îndelungate.

 

Ultimii se înţeleg

            dintr-o privire.

 

Partnership

 

Sometimes,

            Usually after a long suffering,

                        Good men join together

                                    In face of a major

                                                Danger.

The bad ones do it any time

an opportunity appears.

(In the lack of it, they will invent one.)

 

And the communication between them is different.

 

The first ones need lasting talks.

 

The second ones come to an agreement at a glance.

 

 

 

 

 

Şes / munte

 

Oamenii de la şes, pentru că nu au pe ce să-şi proptească privirea, se ocupă cu ceea ce le oferă imediata vecinătate. Departe este, pentru cei mai mulţi, prea departe.

 

Muntele, pentru cei ce vieţuiesc la poalele lui, este, fie un obstacol de netrecut, fie o tentaţie, pentru cei mai curajoşi dintre ei. Potecile urcă sau coboară, în funcţie de direcţia de mers.

 

Şi oamenii, la fel.

 

 

Flat Land / Mountain

 

People from flat lands, as they do not have something to prop up their view, deal with what the proximity offer to them. Far away is, for most of them, too away.

 

The mountain, for those living at its foot, is either an insurmountable. Obstacle, or a temptation, for the most courageous of them. The path climbs or descends, according with the direction of walking.

 

With the people is the same.

 

 

 

 

Mântuire

 

Salvarea prin Nirvana este individuală.

 

Creştinismul a avansat ideea unei divinităţi binevoitoare. Bunătatea ar trebui deci să fie etica oricărui bun creştin. Problema e că nu poţi fi bun de unul singur. Mai trebuie să fie cineva asupra căruia să-ţi reverşi bunătatea. Deci, prin esenţa lui, Creştinismul propovăduieşte o salvare în colectiv.

 

Şi, dacă tot ne-am adunat, . . .

putem avea şi alte idei.

Doamne fereşte!

 

Şi uite că nu ne-a ferit.

 

 

 

Salvation

 

Salvation through Nirvana is individual.

 

Christianity advanced the idea of a warm-hearted divinity. Goodness should be the ethic of every good Christian. The problem is one cannot be good alone. Someone else must be alongside, to receive his goodness. So, the Christianity preaches a salvation in collectivity.

 

And, if we are together, …

We may have some different ideas, too.

God forbid!

 

And look, he did not forbid us.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orient / Occident

 

Europa are nevoie de martiri.

Socrate şi Isus  au fost primii.

 

Budha şi Confucius au murit de bătrâneţe.

 

 

 

 

 

 

Orient / Occident

 

Europe need martyrs

Socrates and Jesus was the first ones.

 

Buddha and Confucius died at old ages.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrurile simple

 

Nimeni nu-şi bate capul

cu lucrurile simple.

 

De aceea,

ele

rămân

neînţelese.

 

 

 

 

 

 

Simple things

 

Nobody trouble his head with

simple things.

 

That’s why they remain

unapprehended

 

 

 

 

 

 

 

 

Calea de mijloc

 

            Calea de mijloc

                        nu înseamnă

                                    jumătate de măsură.

 

 

 

 

 

 

 

 

Golden Mean

 

The golden mean

doesn’t mean

a half of a measure

 

 

 

 

Şarpele

 

Simbol al vicleniei,

            şarpele a căpătat

                        acest renume

                                    nu pentru că

                                                se târăşte,

            ci pentru că

                        şerpuieşte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serpent

 

Symbol of cunning,

            the serpent got

                        this renown

                                    not because

he creeps

but because

he sinuates.

 

 

 

 

 

 

Suspiciunea

 

Rareori, un om devine suspicios după ce a fost înşelat, şi – dacă o face – va fi numai faţă de înşelător.

 

În general, naivii rămân naivi.

 

Adevăratul suspicios este cel obişnuit să-i înşele pe alţii. Crezând că şi ceilalţi gândesc la fel, se întreabă permanent dacă nu este, la rândul său, înşelat.

 

 

 

 

Suspicion

 

Rarely. A man becomes suspicious after someone deceived him, and – if he does it – it occurs only face to the deceiver.

 

Generally, naďve people remain naďve.

 

The really suspicious is the one used to deceive other people. Thinking that the others are like him, he wonder if he is not deceived at his turn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prietenul

 

Prieten este cel care, dacă îl lezezi cu ceva, se întreabă cu ce a greşit el faţă de tine şi este gata să-ţi ceară iertare.

 

 

 

 

 

 

Friend

 

Friend is the one who, if you injure him with something, he wonder what he was wrong with you and is read to beg your pardon.

 

 

 

 

 

Scrierea

 

La început, omul gândea doar pentru el.

Când şi-a propus să comunice ceilalţi, a inventat vorbirea.

 

Cu timpul, vorbirea i-a influenţat gândirea. Subiect, predicat etc.

 

Scrierea i-a amplificat metoda de gândire: secvenţială, riguroasă. Nu-i uşor să parcurgi un text, literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, uneori fraze şi paragrafe întregi pentru a afla ce-a vrut autorul să spună. Numai cei bine antrenaţi o pot face.

 

Acum, suntem victimele acestei metode.

 

Şi dacă alţii gândesc altfel?

 

 

Writing

 

For the beginning, man used to think only for himself.

When he want to communicate with the others, he invented speaking.

 

In time, speaking influenced his thinking.

 

Writing amplified his way of thinking: sequential, rigorous. It is not easy to run over letter, words and phrases to learn what the author wanted to say. Only those well trained can do it.

 

Now, we are victims of this method.

 

And if other people think in a different way?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religie şi civilizaţie

 

Religia cere să fim buni unii cu ceilalţi.

 

Civilizaţia cere  să ne respectăm unii pe ceilalţi.

 

 

 

 

 

 

Religion and Civilisation

 

Religion asks us to be warm-hearted each other.

 

Civilisation asks us to esteem each other.

 

 

 

 

 

Ajun

 

Ajunul sărbătorilor

            este mai important decât

                        sărbătoarea.

 

În timpul zilelor premergătoare,

            omul se apropie de sacru

                        se gândeşte la el.

 

De îndată ce începe

            să sărbătorească,

                        cel mai adesea

                                    a uitat pentru ce

                                                o face.

 

 

 

 

 

Eve

 

The eve of every holiday

            is more important

                        than the holiday itself.

 

During the previous days,

            people get close to the sacrum,

                        think of it.

 

As soon as man starts celebrating,

            he forget what he celebrate for.

 

 

 

 

 

Accidente

 

Datele statistice arată că,

în Europa,

numărul maxim de

accidente a fost

în Portugalia,

iar cel minim

în Suedia.

 

E clar că

zăpada

face bine la circulaţie.

 

 

 

Accidents

 

Statistics show that,

            in Europe,

                        more accidents occurs

                                    in Portugal

                        and much less

            in Swede.

 

It is clear!

            Snow is good for traffic.

 

 

 

 

 

 

 

 

Greşelile copiilor

 

Copiii nu repetă

            greşelile părinţilor.

 

Fac altele,

            potrivit educaţiei

                        primite

                                    de la părinţi.

 

 

 

 

 

 

Children’s mistakes

 

Children do not repeat

            the parents’ mistakes.

 

They do some different ones,

            according with their education

                        received from the

parents.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiscreţie

 

Dacă Dumnezeu

a tras o perdea între el şi noi,

pentru a se ascunde de

privirile noastre indiscrete,

ar trebui

să-i respectăm dorinţa.

 

 

 

 

 

 

Indiscretion

 

If God has put a curtain

between he and us,

in order to avoid

our indiscrete views.

we should respect his wish.

 

 

 

 

 

 

 

Ateism

 

Primii creştini

            erau consideraţi

                        atei,

pentru că

            nu respectau

ritualurile timpului.

 

 

 

 

 

Atheism

 

The first Christians

            were considered to be

                        atheists,

because they

                        did not keep

            the rituals

of that time.

 

 

 

 

 

 

Noi

 

Doar când spun „NOI”

            mă simt cu adevărat mândru.

 

 

 

 

 

 

 

We

 

Only when I say “We”

            I feel myself really prideful.